Strona główna/Aktualności/OFERTA PRACY na wolne stanowisko PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ w (..)

OFERTA PRACY na wolne stanowisko PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ w Żłobku Miejskim w Czeladzi

10 Marca 2023

OFERTA PRACY

na wolne stanowisko PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ

w Żłobku Miejskim w Czeladzi

Ilość stanowisk: 1
Wymagania wobec kandydata:

I.Wymagania konieczne:
Kandydat / kandydatka:
1. Posiada wykształcenie: średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka/położna, licencjat pielęgniarstwa/ położnictwa lub tytuł magistra pielęgniarstwa/położnictwa oraz prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
3. Jest osobą, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
4. Jest osobą, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona.
5. Wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzającego przez sąd.
6. Daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi.
7. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.

II.Wymagania dodatkowe:
1. Wysoka kultura osobista.
2. Umiejętność pracy w zespole.
3. Sumienność i zaangażowanie.
4. Odporność na stres.
5. Cierpliwość.
6. Komunikatywność.
7. Mile widziana osoba niepaląca.


III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Stałe czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci.
2. Stała współpraca z opiekunkami w zakresie opieki nad dziećmi.
3. Korzystanie z posiadanej wiedzy i umiejętności w celu zagwarantowania dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej.
4. Obserwacja dzieci pod kątem rozwoju psychomotorycznego i stanu zdrowia.
5. Wczesne reagowanie na niepokojące objawy ze strony zdrowia dziecka.
6. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
7. Utrzymywanie kontaktu z rodzicami w zakresie problemów pielęgnacyjnych, udzielanie wskazówek i porad.
8. Kształtowanie podstaw prozdrowotnych wśród dzieci, rodziców i personelu żłobka.
9. Prowadzenie wymaganej dokumentacji.
10. Prowadzenie analizy zachorowalności wśród dzieci.
11. Sprawdzanie jadłospisu.
12. Udział w kontrolach Sanepidu.
13. Nadzór nad stanem higienicznym pomieszczeń kuchennych.
14. Prowadzenie apteczki.
15. Terminowe sporządzanie roztworów dezynfekujących oraz instruowanie pracowników w zakresie ich stosowania.
16. Prowadzenie ewidencji badań okresowych i książeczek zdrowia pracowników.
17. Prowadzenie dokumentacji HACCP.
18. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora żłobka, wynikających z organizacji pracy w Żłobku Miejskim w Czeladzi.
19. Przestrzeganie regulaminów obowiązujących w Żłobku Miejskim w Czeladzi oraz przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz HACCP.

Warunki pracy: umowa o pracę, pełny etat, od poniedziałku do piątku.
Praca od: zaraz.

IV. Wymagane dokumenty:
1. CV.
2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe.
4. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.


V.Termin i miejsce składania dokumentów:
1. Oferty należy składać w Żłobku Miejskim w Czeladzi, ul. Niepodległości 6, Czeladź 41-250  w terminie od dnia 13 marca 2023 r. do 11 kwietnia 2023 r. lub wysyłać CV na adres: dyrektor@zlobek.czeladz.pl  oraz zastepcadyrektora@zlobek.czeladz.pl 
2. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną zawiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku nieobecności kandydata oferta nie będzie rozpatrywana.
3. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonów: 322650525 lub 505433873

do góry