O Nas

Żłobek Miejski w Czeladzi rozpoczął działalność 1 września 2008 roku.

Placówka posiada bardzo dobre warunki lokalowe w wyremontowanym budynku w Czeladzi przy ulicy Niepodległości 6. Sale zajęć dla dzieci są duże, funkcjonalne i estetyczne. Żłobek posiada odpowiednie wyposażenie do wykorzystania w codziennej pracy opiekuńczo - wychowawczej. Wyposażenie to w miarę posiadanych środków jest ciągle wzbogacane.

W naszym żłobku pracuje wysoko wykwalifikowany personel, dbający o to, aby dzieciom niczego nie brakowało. Każde dziecko jest dla nas wartością samą w sobie, a jego komfort stawiamy na pierwszym miejscu.

Żłobek jest czynny w godzinach 6:00 do 17:00.
W tych godzinach zapewniamy profesjonalną opiekę pielęgnacyjną i wychowawczą dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat.

Do podstawowych zadań żłobka należy:

  1. Sprawowanie opieki nad dziećmi zdrowymi.
  2. Zapewnienie dziecku warunków bytowych zbliżonych do warunków domowych zgodnie z jego potrzebami.
  3. Zagwarantowanie dziecku właściwej pielęgnacji i wyuczenia nawyków sanitarno-higienicznych.
  4. Prowadzenie zajęć metodyczno-dydaktycznych uwzględniających zapewnienie właściwego do wieku rozwoju psychomotorycznego dziecka.
  5. Prowadzenie systematycznej działalności w szerzeniu oświaty zdrowotnej wśród rodziców dzieci uczęszczających.
  6. Zapewnienie dziecku racjonalnego wyżywienia zapewniającego niezbędne składniki pokarmowe zgodnie z normami fizjologicznymi.
  7. Profilaktyka zdrowotna.

Bezpieczeństwo

Dziecko wydawane jest rodzicom lub opiekunom prawnym osobiście przez opiekunkę. Jeżeli dziecko odbierane jest przez innego członka rodziny lub osoby zaprzyjaźnione - osoby te muszą posiadać dodatkowe upoważnienie wydane przez rodziców dziecka oraz okazać się dowodem tożsamości. Wejście do żłobka zabezpieczone jest drzwiami z elektromagnesem, tak, więc wejście na teren możliwe jest tylko po uprzednim kontakcie przez domofon. Ma to na celu uniknięcia wtargnięcia do żłobka osób niepożądanych.

Metody Pracy wykorzystywanych podczas pracy z dziećmi:

Metoda Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne:

Główną ideą tej metody jest posługiwanie się ruchem, jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń tego rozwoju. Opracowany przez autorkę system ćwiczeń wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka. Podstawowe założenia tej metody, to: rozwijanie przez ruch świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego, świadomości przestrzeni i działania w niej, dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi. Ma to na celu stworzenie dziecku okazji do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i możliwości ruchowych.

Metoda Ruchowej ekspresjii twórczej Rudolfa Labana:

U podstaw tej metody leży naturalna ruchliwość i naturalny styl motoryki dziecka. Pozwala ona na posługiwanie się różnymi formami ruchu i ekspresji, jak: ćwiczenia muzyczno-ruchowe, zabawy, taniec, improwizacja ruchowa. Uwzględnia się tu łączenie ruchu z muzyką i rytmem. Wykorzystuje się tutaj instrumenty perkusyjne, a ruch podejmowany jest zgodnie z własną inwencją, fantazją i doświadczeniem.

Metoda Ekspresji Ruchowej Carla Orffa

Autor tej metody wyszedł z założenia, że kulturę fizyczną dziecka należy rozwijać w ścisłej korelacji z kulturą rytmiczno-muzyczną oraz kulturą słowa. Nawiązuje on do tradycyjnych, zanikających we współczesnych czasach form zabaw, ćwiczeń i muzyki. Charakterystyczną cechą metody jest powiązanie muzyki z ruchem. Jest to metoda wychowania muzycznego, a jej głównym elementem jest śpiew i gra na instrumentach: tamburynie, bębenkach, trójkątach i grzechotkach. Jest to metoda, która kładzie nacisk na aktywność muzyczną dziecka i swobodę w improwizacji.

Metoda Aktywności według M.& CH.Knillów

Polega ona na sekwencji ruchów angażujących poszczególne części ciała w rytm muzyki. Dany ruch trwa chwilę, wkrótce potem zapowiadany jest kolejny, tak aby dziecko skojarzyło i rozpoznawało poszczególne sekwencje ruchowe. Ćwiczenia te pobudzają całą sferę sensomotoryczną dziecka, rozwijają jego procesy poznawcze i zachęcają do podejmowania wysiłku. Po każdym ćwiczeniu następuje odpoczynek przy spokojnej muzyce, przez co dziecko uczy się relaksacji, głębokiego oddychania i wyciszenia się.

Metoda malowania dziesięcioma palcami

Walory tej metody to: pomoc w pokonywaniu lęku, wzmocnienie wiary we własne siły, pobudzanie ekspresji fantastycznej.

Metoda oparta na tańcach integracyjnych (wg. Klanza)

Są to zabawy ruchowe, które pozwalają maluszkom odnaleźć się w grupie, czerpać radość z ekspresji ruchowej połączonej z muzyką. W trakcie zajęć wykorzystujemy zarówno chustę animacyjną jak i odpowiednio uproszczone kroki taneczne. Często włączamy także zabawy relaksacyjne połączone z rozładowywaniem napięcia poprzez ruch.

Metody pracy z dziećmi oparte na bajkoterapii i wizualizacji

Wiedząc jak duże znaczenie w rozwoju dziecka odgrywa wyobraźnia, znając także etapy rozwoju umiejętności oddzielenia przez małe dzieci fikcji od wydarzeń realnych, staramy się korzystać z wizualizacji i bajkowych metafor. Odnosi to wspaniałe rezultaty szczególnie w sytuacjach: lęków dziecięcych, pokonywania trudności wychowawczych, rozwiązywania problemów rówieśniczych, a także pokonywania nowych etapów w życiu dziecka. Staramy się na bieżąco tworzyć historie, które pozwalają dzieciom w dyskretny i adekwatny do ich rozwoju sposób, pokonać indywidualne problemy. Często też stosujemy wizualizację, gdy chcemy zachwycić dzieci nowymi tematami, rozwinąć ich wyobraźnię, pobudzić do twórczości. Zawsze jednak kierujemy się zasadą podporządkowania metody do poziomu rozwojowego dziecka i jego możliwości. Maluszki, które nie mają tak rozległego doświadczenia jak człowiek dorosły nie są w stanie, z czego doskonale zdajemy sobie sprawę, pojąć wszystkich dorosłych metafor, odniesień czy wizji. Dlatego każda nasza bajka i opowieść opiera się na elementach znanych dzieciom, przygotowanych w odniesieniu do danej sytuacji terapeutycznej czy dydaktycznej i zawiera tyle bodźców wielozmysłowych, by umożliwić maluszkom odnalezienie się w niej. Bajki dostosowane do potencjału rozwojowego dziecka, powinny wyzwalać jego twórczość i zapewniać poczucie bezpieczeństwa.

Rekrutacja w Żłobku trwa przez cały rok.

do góry