Strona główna/Aktualności/OFERTA PRACY na wolne stanowisko PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ w (..)

OFERTA PRACY na wolne stanowisko PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ w Żłobku Miejskim w Czeladzi

4 Maja 2022

OFERTA PRACY

na wolne stanowisko PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ

w Żłobku Miejskim w Czeladzi

Ilość stanowisk: 1

Wymagania wobec kandydata:

I.Wymagania konieczne:

Kandydat / kandydatka:

Posiada wykształcenie: średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka/położna, licencjat pielęgniarstwa/ położnictwa lub tytuł magistra pielęgniarstwa/położnictwa oraz prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
Jest osobą, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
Jest osobą, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona.
Wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzającego przez sąd.
Daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi.
Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 II.Wymagania dodatkowe:

Wysoka kultura osobista.
Umiejętność pracy w zespole.
Sumienność i zaangażowanie.
Odporność na stres.
Cierpliwość.
Komunikatywność.
Mile widziana osoba niepaląca.
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Stałe czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci.
Stała współpraca z opiekunkami w zakresie opieki nad dziećmi.
Korzystanie z posiadanej wiedzy i umiejętności w celu zagwarantowania dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej.
Obserwacja dzieci pod kątem rozwoju psychomotorycznego i stanu zdrowia.
Wczesne reagowanie na niepokojące objawy ze strony zdrowia dziecka.
Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
Utrzymywanie kontaktu z rodzicami w zakresie problemów pielęgnacyjnych, udzielanie wskazówek i porad.
Kształtowanie podstaw prozdrowotnych wśród dzieci, rodziców i personelu żłobka.
Prowadzenie wymaganej dokumentacji.
Prowadzenie analizy zachorowalności wśród dzieci.
Sprawdzanie jadłospisu.
Udział w kontrolach Sanepidu.
Nadzór nad stanem higienicznym pomieszczeń kuchennych.
Prowadzenie apteczki.
Terminowe sporządzanie roztworów dezynfekujących oraz instruowanie pracowników w zakresie ich stosowania.
Prowadzenie ewidencji badań okresowych i książeczek zdrowia pracowników.
Prowadzenie dokumentacji HACCP.
Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora żłobka, wynikających z organizacji pracy w Żłobku Miejskim w Czeladzi.
Przestrzeganie regulaminów obowiązujących w Żłobku Miejskim w Czeladzi oraz przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz HACCP.
Warunki pracy: umowa o pracę, pełny etat, od poniedziałku do piątku.

Praca od: zaraz.

 IV. Wymagane dokumenty:

CV.
Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe.
Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
V.Termin i miejsce składania dokumentów:

1.Oferty należy składać w Żłobku Miejskim w Czeladzi, ul. Niepodległości 6, Czeladź 41-250  w terminie od dnia 04 maja 2022 r. do 10 czerwca 2022 r. lub wysyłać CV na adres: dyrektor@zlobek.czeladz.pl oraz koordynator@zlobek.czeladz.pl.

2.Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną zawiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku nieobecności kandydata oferta nie będzie rozpatrywana.

3.Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonów: 322650525 lub 505433873

do góry