Strona główna/Aktualności/OFERTA PRACY na wolne stanowisko PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ w (..)

OFERTA PRACY na wolne stanowisko PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ w Żłobku Miejskim w Czeladzi

2 Czerwca 2021

OFERTA PRACY

na wolne stanowisko PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ

w Żłobku Miejskim w Czeladzi

Ilość stanowisk: 1

Wymagania wobec kandydata:

I.Wymagania konieczne:

Kandydat / kandydatka:

 1. Posiada wykształcenie: średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka/położna, licencjat pielęgniarstwa/ położnictwa lub tytuł magistra pielęgniarstwa/położnictwa oraz prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 3. Jest osobą, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
 4. Jest osobą, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona.
 5. Wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzającego przez sąd.
 6. Daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi.
 7. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 II.Wymagania dodatkowe:

 1. Wysoka kultura osobista.
 2. Umiejętność pracy w zespole.
 3. Sumienność i zaangażowanie.
 4. Odporność na stres.
 5. Cierpliwość.
 6. Komunikatywność.
 7. Mile widziana osoba niepaląca.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Stałe czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci.
 2. Stała współpraca z opiekunkami w zakresie opieki nad dziećmi.
 3. Korzystanie z posiadanej wiedzy i umiejętności w celu zagwarantowania dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej.
 4. Obserwacja dzieci pod kątem rozwoju psychomotorycznego i stanu zdrowia.
 5. Wczesne reagowanie na niepokojące objawy ze strony zdrowia dziecka.
 6. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
 7. Utrzymywanie kontaktu z rodzicami w zakresie problemów pielęgnacyjnych, udzielanie wskazówek i porad.
 8. Kształtowanie podstaw prozdrowotnych wśród dzieci, rodziców i personelu żłobka.
 9. Prowadzenie wymaganej dokumentacji.
 10. Prowadzenie analizy zachorowalności wśród dzieci.
 11. Sprawdzanie jadłospisu.
 12. Udział w kontrolach Sanepidu.
 13. Nadzór nad stanem higienicznym pomieszczeń kuchennych.
 14. Prowadzenie apteczki.
 15. Terminowe sporządzanie roztworów dezynfekujących oraz instruowanie pracowników w zakresie ich stosowania.
 16. Prowadzenie ewidencji badań okresowych i książeczek zdrowia pracowników.
 17. Prowadzenie dokumentacji HACCP.
 18. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora żłobka, wynikających z organizacji pracy w Żłobku Miejskim w Czeladzi.
 19. Przestrzeganie regulaminów obowiązujących w Żłobku Miejskim w Czeladzi oraz przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz HACCP.

Warunki pracy: umowa o pracę, pełny etat, od poniedziałku do piątku.

Praca od: zaraz.

 IV. Wymagane dokumenty:

 1. CV.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe.
 4. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

V.Termin i miejsce składania dokumentów:

1.Oferty należy składać w Żłobku Miejskim w Czeladzi, ul. Niepodległości 6, Czeladź 41-250  w terminie od dnia 2 czerwca  2021 r. do 11 czerwca 2021r. lub wysyłać CV na adres: oraz .

2.Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną zawiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku nieobecności kandydata oferta nie będzie rozpatrywana.

3.Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonów: 322650525 lub 505433873

do góry