Strona główna/Aktualności/OFERTA PRACY na wolne stanowisko OPIEKUNKI w Żłobku (..)

OFERTA PRACY na wolne stanowisko OPIEKUNKI w Żłobku Miejskim w Czeladzi

15 Lutego 2023

OFERTA PRACY
na wolne stanowisko OPIEKUNKI
w Żłobku Miejskim w Czeladzi

Ilość stanowisk: 1
Wymagania wobec kandydata/ki:

I. Wymagania konieczne:
Kandydat / kandydatka posiada kwalifikacje:
1. Pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub
2. Ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza lub
3. Odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:
3.1) Wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80 - godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub
3.2) Średnie lub średnie branżowe oraz:
3.2.a) Posiadanie rocznego doświadczenia w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
3.2.b) Przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku odbyła 280- godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dziećmi pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w pkt. 1 i 2. Jeżeli osoba, o której mowa w pkt. 3 p pkt. 2 lit. a, nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80 - godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy.
4. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5. Jest osobą, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne oraz nie widnieje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
6. Jest osobą, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona,
7. Daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
8. Stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na w/w stanowisku opiekunki w żłobku,
9. Posiada obywatelstwo polskie.

II. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość podstaw pielęgnacji małego dziecka,
2. Zdolności manualne, muzyczne, plastyczne,
3. Wysoka kultura osobista,
4. Umiejętność pracy w zespole,
5. Kreatywność, cierpliwość, opanowanie,
6. Aktualna książeczka sanitarno - epidemiologiczna.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Przyjmowanie dzieci do żłobka z jednoczesną oceną jego stanu zdrowotnego i higienicznego, oraz wydawania dzieci rodzicom/opiekunom prawnym, osobom upoważnionym,
2. Zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do środowiska domowego,
3. Stałe czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci,
4. Wykonywanie codziennych czynności w zakresie karmienia, mycia, układania do snu oraz pomoc przy czynnościach higienicznych, wietrzenie sali,
5. Opracowanie planu zajęć i realizacja programu dostosowanego do pracy z dziećmi do lat 3 w Żłobku,
6. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej,
7. Utrzymywanie kontaktu z rodzicami w zakresie problemów pielęgnacyjnych, udzielanie wskazówek i porad,
8. Przygotowywanie pomocy do zajęć i dekoracji pomieszczeń,
9. Prowadzenie wymaganej dokumentacji,
10. Dbałość o wyposażenie Żłobka,
11. Informowanie Dyrektora o wszelkich wydarzeniach zakłócających tok pracy lub mogących mieć znaczenie dla bezpieczeństwa dzieci i działalności Żłobka,
12. Przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów bhp i ppoż.,
13. Wykonywanie innych poleceń związanych z opieką nad dziećmi zlecone przez Dyrektora Żłobka.

Warunki pracy: umowa o pracę, pełny etat, od poniedziałku do piątku.
Praca od: marca 2023 r.

IV. Wymagane dokumenty:
1. CV.
2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe.
4. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

V.Termin i miejsce składania dokumentów:
1. Oferty należy składać w Żłobku Miejskim w Czeladzi, ul. Niepodległości 6, Czeladź 41-250 w terminie od dnia 15 lutego 2023 r. do 22 lutego 2023 r. lub wysyłać CV na adres: dyrektor@zlobek.czeladz.pl oraz zastepcadyrektora@zlobek.czeladz.pl.
2. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną zawiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku nieobecności kandydata oferta nie będzie rozpatrywana.
3. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonów: 322650525.

do góry