Strona główna/Aktualności/OFERTA PRACY na wolne stanowisko KONSERWATORA w Żłobku (..)

OFERTA PRACY na wolne stanowisko KONSERWATORA w Żłobku Miejskim w Czeladzi

1 Września 2021

OFERTA PRACY

na wolne stanowisko KONSERWATORA

w Żłobku Miejskim w Czeladzi

Ilość stanowisk: ½ etatu

Wymagania wobec kandydata:

I.Wymagania konieczne:

Kandydat / kandydatka:

 1. Posiada wykształcenie: zawodowe.
 2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 3. Jest osobą, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
 4. Jest osobą, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona.
 5. Wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzającego przez sąd.
 6. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 II.Wymagania dodatkowe:

 1. Wysoka kultura osobista.
 2. Umiejętność pracy w zespole.
 3. Sumienność i zaangażowanie.
 4. Odporność na stres.
 5. Cierpliwość.
 6. Komunikatywność.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Noszenie posiłków.
 2. Wykonywanie drobnych napraw i konserwacji sprzętu.
 3. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora żłobka, wynikających z organizacji pracy w Żłobku Miejskim w Czeladzi.

Warunki pracy: umowa o pracę, 1/2 etatu, od poniedziałku do piątku.

Praca od: zaraz.

 IV. Wymagane dokumenty:

 1. CV.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe.
 4. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

V.Termin i miejsce składania dokumentów:

1.Oferty należy składać w Żłobku Miejskim w Czeladzi, ul. Niepodległości 6, Czeladź 41-250  w terminie od dnia 01 września  2021 r. do 30 września 2021r. lub wysyłać CV na adres: oraz .

2.Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną zawiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku nieobecności kandydata oferta nie będzie rozpatrywana.

3.Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonów: 322650525 lub 505433873

do góry