Logotyp jednostki organizacyjnej

Żłobek Miejski w CzeladziStrona pełni funkcję BIP

Jesteś na: Strona główna / Nasz Żłobek / Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W CZELADZI

 Spis treści:

Rozdział I. Postanowienia ogólne.
Rozdział II. Zadania i organizacja Żłobka
Rozdział III. Zadania i zakres działania pracowników Żłobka
Rozdział IV. Prawa rodziców i dzieci korzystających z opieki Żłobka
Rozdział V. Współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi.
Rozdział VI. Postanowienia końcowe.


Rozdział I Postanowienia Ogólne

§1

 

 1. Regulamin organizacyjny Żłobka Miejskiego w Czeladzi zwanego dalej „Żłobkiem” określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń w Żłobku w tym:
  1) przebieg procesu udzielania świadczeń,
  2) rodzaj i zakres udzielanych świadczeń,
  3) zadania i organizację Żłobka,
  4) zadania i obowiązki pracowników,

§2

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1) Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Żłobka
  2) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Organizacyjny Żłobka Miejskiego w Czeladzi
  3) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Żłobka Miejskiego w Czeladzi

§3

 1. Żłobek jest gminną jednostką organizacyjną miasta Czeladź działąjącą jako jednostka budżetowa powołana Uchwałą XXXIV/436/2008 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 marca 2008r. w sprawie utworzenia publicznego zakłądu opieki zdrowotnej w formie jednostki budżetowej pod nazwą "Żłobek Miejski w Czeladzi".

Żłobek Miejski działa na podstawie:

 1. Statutu Żłobka Miejskiego w Czeladzi stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwąły nr VIII/104/2011 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28.04.2011r. (zmienionego Uchwałą nr IX/153/2015r. z dnia 27.04.2015r.)
 2. Uchwały nr VIII/107/2011r. Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt, maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka oraz warunków zwolnienia z ponoszenia opłat w Żłobku Miejskim w Czeladzi.

2. Celem Żłobka Miejskiego w Czeladzi jest zapewnienie opieki dzieciom w wieku do lat 3. Ponadto Żłobek udziela świadczeń pielęgnacyjnych, edukacyjnych oraz wychowawczych dzieciom mieszkajacycm na terenie Miasta Czeladź.

3. Nadzór nad Żłobkiem Miejskim w Czeladzi sprawuje Burmistrz Miasta Czeladź.

§4

1. Dyrektor Żłobka może określić w drodze zarządzenia procedury i standardy postępowania w celu zapewnienia właściwego poziomu i jakości usług świadczonych przez Żłobek.

2. Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków każdy piątek w godzinach od 9.00 do 11.00. W nagłych przypadkach po uprzednim umówieniu telefoniczym.

 

§5

 1. Żłobek prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Żłobek zapewnia ochronę danych osobowych związanych z wykonywanymi zadaniami.

Rozdział II. Zadania i organizacja Żłobka.

§6

Misją Żłobka Miejskiego w Czeladzi jest:

 1. stworzenie bezpiecznego i przyjaznego miejsca dla dzieci, gdzie w warunkach zbliżonych do domowych, stopniowo i harmonijnie rozwijają swoje zdolności i umiejętności
 2. dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci,
 3. zapewnienie kompleksowej opieki pielęgnacyjnej i wychowawczej,
 4. rozwój psychomotoryczny oraz psychoruchowy dzieci z uwzględnieniem indywidualnych i grupowych potrzeb,
 5. prowadzenie profilaktyki zdrowotnej,
 6. zapewnienie prawidłowego żywienia wg obowiązujących norm,
 7. rozwijanie samodzielności dzieci,
 8. umiejętności współpracy w grupie,
 9. współdziałanie z rodzicami.

§7

 1. Żłobek udziela świadczeń opiekuńczych, które obejmują swoim zakresem opiekę nad dziećmi od 1 roku życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.
 2. Żłobek zapewnia opiekę pielęgnacyjną i wychowawczą nad dziećmi, odpowiednio do ich potrzeb
 3. Żłobek prowadzi rejestr godzinowego pobytu dziecka w Żłobku stanowiący załacznik nr 8 do niniejszego Regulaminu.
 4. Żłobek cztery razy w roku przygotowuje zestawienie kart zapisu oraz uczęszczających bądź oczekujacych dzieci na przyjęcie do Żłobka wg zestawienia stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.
 5. Zadania Żłobka określa Statut

§8

 1. Żłobek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 17:00.
 2. Oddział Żłobka Miejskiego znajduje się przy ul. 35 Lecia PRL 6 w Czeladzi i posiada siedemdziesiąt dwa miejsca dla dzieci od pierwszego roku życia do lat 3.
 3. Filia Żłobka Miejskiego znajduje się przy ul. Krótkiej 1 w Czeladź – Piaski i posiada szesnaście miejsc dla dzieci od drugiego roku życia do lat 3.
 4. W Żłobku Miejskim w Czeladzi obowiązuje następujący Ramowy Rozkład Dnia:

6.00 - 8.30   Przyjmowanie dzieci – zabawy indywidualne

8.30 - 9.00   Śniadanie

9.00 - 9.30   Toaleta

9.30 - 11.00  Zajęcia planowane

      11.00 - 11.30 Przygotowanie do posiłku

      11.30 – 12.00 Obiad

      12.00 – 12.30 Toaleta

      12.30 – 13.30 Leżakowanie

      13.30 – 14.00 Przygotowanie do podwieczorku

             14.00 – 14.30 Podwieczorek

      14.30 – 16.30 Wydawanie dzieci – zabawy dowolnych

      17.00 -           Zamknięcie placówki

 


§9

Przyjmowanie dziecka do Żłobka odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Statucie, przy uwzględnieniu następujących zasad:

 1. Rodzic/opiekun prawny dziecka składa Dyrektorowi Żłobka kartę zapisu dziecka do żłobka, Dyrektor Żłobka przyjmuje karty przez cały rok, wzór karty zapisu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
 2. W przypadku podjęcia decyzji o przyjęciu dziecka do Żłobka Dyrektor Żłobka podpisuje z rodzicami/ opiekunami prawnymi dziecka umowę w sprawie korzystania w usług Żłobka,
 3. Umowa, o której mowa w punkcie 2, powinna być podpisana najpóźniej pierwszego dnia korzystania dziecka ze Żłobka, wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu
 4. korzystanie ze Żłobka ma charakter odpłatny, opłaty rodzic/opiekun prawny dokonuje na podstawie miesięcznego rozliczenia wystawionego przez Dyrektora Żłobka,
 5. dziecko przyjęte do Żłobka powinno dostarczyć aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zapisania dziecka do Żłobka.
 6. Opłata za korzystanie ze Żłobka płatna jest do 10 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc, co oznacza, że najpóźniej do 10 dnia miesiąca uznana będzie na rachunku bankowym Żłobka przez bank prowadzący ten rachunek. Od opłat wnoszonych po terminie zapłaty naliczane będą ustawowe odsetki za opóźnienie w zapłacie.
 7. W razie opóźnienia w płatności powyżej 30 dni zostanie wszczęte postępowanie windykacyjne zgodnie z Zasadami Postępowania Windykacyjnego Żłobka Miejskiego w Czeladzi.
 8. Opłaty mogą ulec zmianie w związku ze zmianą Uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi.

§10

 1. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zgłaszania każdej planowanej nieobecności dziecka
  z wyprzedzeniem, najpóźniej na dzień przed dniem nieobecności, a w przypadku choroby dziecka – w pierwszym dniu nieobecności dziecka do godziny 8:30
 2. Do Żłobka nie mogą uczęszczać dzieci chore; w razie stwierdzenia gorączki lub innych objawów niepokojących opiekuna podczas pobytu już dziecka w Żłobku rodzic/opiekun na wezwanie telefoniczne winnien odebrać dziecko ze Żłobka niezwłocznie a w szczególnych przypadkach najpóźniej do 2 godzin.
 3. Personel Żłobka będzie udzielał rodzicom infomacji o stanie psychofizycznym a także zauważonych u dziecka odstępstwach rozwojowych.
 4. Jeżeli zachowania dziecka wskazują na takie odstępstwa od norm rozwojowych,które objawiają się min. nadmierną agresją i nadpobudliwością zagrażajacą bezpieczeństwu życia i zdrowia samego dziecka lub innych dzieci oraz personelu Żłobka, po sugestiach pielęgniarki dyrektor Żłobka zobowiązuje rodziców do odbycia konsultacji psychologiczno - pedagogicznej w terminie 30 dni od daty powiadomienia. Po odbytej konsultacji rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani niezwłocznie do przekazania pisemnej opini Dyrektorowi Żłobka lub Starszej Pielęgniarce. W przypadku nie odbycia w/w konsultacji Dyrektor Żłobka ma możliwość wnioskować o zaprzestanie korzystania z usług Żłobka.
 5. Rodzice/prawni opiekunowie, których dzieci powinny przestrzegać diet wykluczających niektóre produkty lub podstawowe alergeny zobowiązani są do zachowanie poniższej procedury:
  1. Złożenie wniosku w formie pisemnej do Dyrektora Żłobka o przygotowywanie posiłków pozbawionych niektórych składników lub ich zastąpienia innymi
  2. Dołączenie zaświadczenia lekarskiego od specjalisty (alergologa, endokrynologa, gastrologa) potwierdzającego konieczność zastosowania eliminacji składników – alergenów niekorzystnych dla zdrowia.
  3. Nie przynoszenia gotowych posiłków, potraw przygotowanych poza kuchnią.
  4. Przy każdej zmianie diety procedura musi odbyć się od początku
 6. Dyrektor Żłobka Miejskiego składa pismo wraz z wymienionymi dokumentami w §10 pkt 5 do Dyrektora oraz Intendenta Przedszkola Publicznego z której kuchni dziecko korzysta o wydanie decyzji w sprawie posiłków. 
 7. W razie negatywnej decyzji Dyrektora Przedszkola Publicznego rodzice/opiekunowie prawi zobowiązanie są do podjęcia decyzji w sprawie uczęszczania dziecka do Żłobka i korzystania z kuchni zbiorowej.
 8. W razie pozytywnej decyzji Dyrektora Przedszkola Publicznego dotyczącą przygotowywania dodatkowych posiłków pracownicy Żłobka Miejskiego zobowiązani są do podawania dietetycznych posiłków w przeciągu 2 tygodni od daty złożenia pisma z prośbą o przygotowywanie diety eliminacyjnej .

§11

 1. W zakresie działań profilaktycznych i sprawowanej opieki nad dzieckiem Żłobek zapewnia przyjętemu dziecku, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, opiekę sprawowaną przez opiekunów/ opiekunki dziecięce pielęgniarza/pielęgniarki.
 2. Żłobek pracuje w systemie całorocznym, jednakże z uwagi na dobro dzieci rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do zapewnienia przerwy wakacyjnej w okresie letnim (lipiec, sierpień) minimum 30 dni (1 miesiąc).
 3. Rodzice zobowiązani są do złożenia deklaracji o korzystaniu z placówki w okresie wakacyjnym do 15 maja każdego roku.
 4. Żłobek zapewnia sobie prawo do wyznaczenia dyżuru wakacyjnego o czym będzie informować rodziców na zebraniu organizacyjnym w miesiącu sierpniu poprzedzajacym rok szkolny. Taki zapis winien być uwzględniony na Arkuszu Organizacyjnym stanowiący załacznik nr 4.
 5. Żłobek zapewnia sobie prawo do łączenia grup o czym infomuje wcześniej rodziców (ogłoszenie, informacja ustna)
 6. Łączenie grup następuje we czasie okresu urlopowego, dni między świątecznych oraz innych.

§12

 1. Wszyscy pracownicy Żłobka są przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Dziecko korzystające z usług Żłobka, może być odebrane przez rodziców/opiekunów prawnych lub osobę przez nich upoważnioną załącznik nr 3.

§13


Skreślenie dziecka z listy dzieci korzystających z usług Żłobka może nastąpić w przypadku:

 1. nie uregulowania przez rodziców /opiekunów prawnych dziecka, wymaganych opłat za korzystanie ze Żłobka, o których mowa w §9 pkt 4,
 2. nie zgłoszenie się dziecka do 5 dni roboczych od momentu dwukrotnego poinformowania rodzica/opiekunów prawnych pisemnie bądź telefonicznie o przyjęciu dziecka do Żłobka
 3. nie zgłoszenie się dziecka do 5 dni roboczych od momentu wręczenia rodzicom/opiekunom prawnym dokumentów dotyczących przyjęcia dziecka(umowa, wyprawka, upoważnienie do odbioru dziecka i inne) bez podania przyczyny nieobecności
 4. na wniosek rodzica/opiekuna prawnego z przyczyn nieprzewidzianych zachowując okres wypowiedzenia przewidzianych w umowie, o której mowa w §9 pkt. 2 Regulaminu, a w przypadku częstych chorób dziecka zgłoszenie zamiaru rezygnacji ze Żłobka przed pierwszym dniem miesiaca.
 5. nie przyjęcia propozycji wolnego miejsca w żłobku. Ponowne wpisanie dziecka nastąpi z chwilą złożenia ponownie kart zapisu.
 6. nie zlożenia pisemnej rezygnacji z miejsca w terminie 5 dni robocznych od otrzymania karty infomacyjnej przyjęcia dziecka do Żłobka zgodnie z załącznikiem nr 6 niniejszego Regulaminu.
 7. Rozwiązania umowy z przyczyn innych niż opisane w pkt1,2,3,

§14

 1. Dyrektor Żłobka powołany jest przez Burmistrza Miasta Czeladź
 2. Zadania i obowiązki dyrektora Żłobka określa statut Żłobka
 3. Dyrektor określa zakres obowiązków i uprawnień zatrudnionych pracowników


Rozdział III. Zadania i zakres działania pracowników Żłobka.

§15

 1. Organizacją Żłobka kieruje Dyrektor, reprezentuje Żłobek na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach go dotyczących
 2. Dyrektor wykonuje swoja zadania przy współpracy pracowników administracji i obsługi
 3. Obsługę w zakresie pełnej księgowości wykonuje główny księgowy, który w dniu zatrudnienia został zatrudniony przez Dyrektora Żłobka.
 4. W razie nieobecności Dyrektora jego obowiązki służbowe obejmuje pracownik Żłobka wskazany przez niego w oparciu o zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

§16

Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

 1. kierowanie całością spraw administracyjno-gospodarczych i finansowych Żłobka zgodnie z obowiązującymi przepisami
 2. organizowanie i tworzenie warunków pracy Żłobka w szczególności zapewnienie prawidłowej organizacji stanowisk pracy
 3. pełnienie funkcji pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy
 4. kierowanie bieżącymi sprawami Żłobka i wydawanie z tym związanych poleceń i zarządzeń
 5. sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań Żłobka
 6. czuwanie nad przestrzeganiem przez pracowników Żłobka przepisów prawa, regulaminów wewnętrznych oraz zakresów czynności dla personelu 
 7. prawidłowe gospodarowanie mieniem Żłobka
 8. rozpatrywanie skarg i zażaleń oraz wniosków od rodziców / opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do żłobka
 9. nadzór nad szkoleniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 10. wykonywanie wszelkich czynności wynikających z działalności Statutowej Żłobka, jako użyteczności publicznej

§17

Do zadań Głównego Księgowego zatrudnionego w Żłobku należy:

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
 2. Kontrola dokumentów finansowych.
 3. Dokonywanie kontroli wewnętrznej.
 4. Bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości
 5. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami
 6. Analiza środków pieniężnych przydzielonych przez z budżetu lub środków poza budżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki
 7. Opracowywanie planów finansowych i rzeczowych dla jednostki budżetowej.
 8. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości
 9. Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonywanego planu budżetowego według wymagań Urzędu Miasta
 10. Opracowywanie analiz ekonomicznych obrazujący całokształt jednostki budżetowej,
 11. Kierowanie i organizowanie pracy podległym pracownikom
 12. Prawidłowe przechowywanie i archiwizowanie dokumentów księgowych
 13. Występowanie do organów prowadzących z zapotrzebowaniem na środki finansowe
 14. Sprawowanie kontroli formalno-prawnej, merytorycznej i rachunkowej wszystkich dowodów księgowych oraz innych dokumentów powodujących skutki finansowe.
 15. Podpisywanie wszystkich pism z zakresu działania podległych mu stanowisk, sprawozdawczości finansowej i analiz ekonomicznych.

Do zadań Specjalisty ds. płac zatrudnionego w Żłobku należy:

 1. Samodzielna obsługa płacowa Żłobka Miejskiego w Czeladzi.
 2. Terminowe odprowadzanie składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne.
 3. Przyjmowanie i kontrolowanie prawidłowości poleceń płacowych.
 4. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej zawieranych umów zlecenia, rozliczanie z ZUS i Urzędem Skarbowym z tytułu w/w umów.
 5. Nanoszenie danych płacowych pracowników administracyjno – obsługowych na karty wynagrodzeń i do programu komputerowego;
 6. Prawidłowe naliczenie składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe oraz zdrowotne pracownika, jak również składkę emerytalnych, rentowych, wypadkowych oraz fundusz pracy placówki jako płatnika.
 7. Naliczanie potrącanie podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rozliczenie ich z Urzędem Skarbowym (PIT-11,PIT-40)
 8. Sporządzanie lit płac, sprawdzenie względem formalno-rachunkowym, drukowanie i przekazywanie do podpisu księgowemu i zatwierdzenia dyrektorowi placówki,
 9. Przekazywanie drogą elektroniczną przelewów wynagrodzeń pracowników na ING BANK Śląski oddz. Będzin,
 10. Gromadzeń zwolnień lekarskich oraz obliczanie zasiłków chorobowych z funduszu płac oraz z funduszu ZUS (chorobowe, opiekuńcze, macierzyńskie, świadczenia rehabilitacyjne itp.).
 11. Ustalenie prawa i przygotowanie wypłaty zasiłków wychowawczych i pielęgnacyjnych.
 12. Prowadzenie kartotek wypłacanych zasiłków.
 13. Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu złożonych wniosków emerytalnych i rentowych oraz wniosków o ustalenie kapitału początkowego.
 14. Obliczanie i przygotowywanie wypłaty z umów zlecenie, nagrody rocznej, nagród jubileuszowych, nagród dyrektora żłobka, odpraw emerytalno-rentowych, odpraw z tytułu zwolnień grupowych, zasiłków, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
 15. Wydawanie zaświadczeń o wysokości zarobków zainteresowanym stronom.
 16. Wystawianie zaświadczeń do ZUS-u o rocznych dochodach zatrudnionych emerytów i rencistów.
 17. Sporządzanie comiesięcznych imiennych raportów do ZUS (DRA,RCA,RSA) oraz przesyłanie drogą elektroniczną w/w dokumentów.
 18. Zgłoszenie informowanie o zmianach i wyrejestrowanie pracowników oraz członków ich rodzin do ZUS (ZUS ZUA, ZUS ZWUA)
 19. Ubezpieczenie pracowników na życie, comiesięcznie potrącanie i odprowadzanie składek do PZU i innych ubezpieczycieli.
 20. Comiesięczne dokonywanie potrąceń składek i zobowiązań pracowników na podstawie dokumentacji PKZP, ZFM, komorniczej itp.
 21. Gromadzenie i przechowywanie dokumentów płacowych w sposób należyty i zgodnie z ustawą o ochronie danych.
 22. Przygotowanie niezbędnej korespondencji dot. Spraw płacowych zgodnie z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną.
 23. Archiwizacja danych.
 24. Prowadzeni ksiąg inwentarzowych
 25. Udzielanie bieżących informacji dotyczących zrealizowanych środków finansowych na wynagrodzenia.
 26. Współpraca z dyrektorem oraz główną księgową w planowaniu budżetu żłobka oraz przygotowanie i prowadzeniu dokumentacji z zakresu zamówień publicznych.
 27. Inne zlecone przez przełożonego prace.
 28. W czasie nieobecności księgowej pełni zastępstwo.
 29. Współpraca z Wydziałem Polityki Społecznej i Edukacji Urzędu Miasta Czeladź

Do zadań Koordynatora zatrudnionego w Żłobku należy:   

 1. Przyjmowanie, segregowanie, wysyłanie korespondencji.
 2. Obsługa interesantów i udzielanie informacji.
 3. Koordynowanie pracy Żłobka Miejskiego oraz fili zapewniające prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań.
 4. Prawidłowe przygotowywanie dokumentów wewnętrznych Żłobka.
 5. Prowadzenie terminarza spraw i czynności.
 6. Prowadzenie zbioru przepisów prawnych wewnętrznych, zewnętrznych i aktualnie obowiązujących.
 7. Prowadzenie archiwum zakładowego.
 8. Powiadomienie Dyrektora o stwierdzonych nieprawidłowościach w pracy i naruszaniu przez pracowników przepisów o ochronie mienia oraz zasad dyscypliny pracy.
 9. Prowadzenie procedury związaną z kontrolą zarządczą.
 10. Prowadzenie rejestru umów z rodzicami oraz kart przyjęć.
 11. Ścisła współpraca z Dyrektorem Żłobka.
 12. Prowadzenie strony internetowej Żłobka Miejskiego.
 13. Prowadzenie rejestru żywienia dzieci.
 14. Wykonywanie innych zadań kancelaryjnych zleconych przez Dyrektora Żłobka.
 15. Wykonywanie innych poleceń służbowych zleconych przez Dyrektora Żłobka lub osobę pełniącą zastępstwo

Do zadań Opiekuna/Opiekunki dziecięcej zatrudnionej w Żłobku należy:

 1. Opieka pielęgnacyjna, wychowawcza i edukacyjna dzieci.
 2. Tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci ich zdolności i zainteresowania poprzez obserwację i kontakt indywidualny. 
 3. Opracowywanie planu zajęć i ich realizacja
 4. Współpraca z rodzicami lub opiekunami prawnymi.
 5. Dbanie o bezpieczeństwo dzieci.
 6. Nadzór nad przestrzeganiem ustalonego porządku dnia.
 7. Obowiązek przyjmowania i wydawania dzieci.
 8. Prowadzenie ewidencji obecności dzieci. 
 9. Przejmowanie obowiązków zgodnie z wprowadzonym systemem zastępstw. 
 10. Wykonywanie innych poleceń służbowych zleconych przez Dyrektora Żłobka lub osobę pełniącą zastępstwo.

Do zadań Pielęgniarki/Starszej Opiekunki zatrudnionej w Żłobku należy:

 1. Ściśle współpracuje z Dyrektorem Żłobka Miejskiego.
 2. Odpowiada i czuwa nad bezpieczeństwem dzieci przebywających w Żłobku.
 3. Wykonuje prace pielęgnacyjne, opiekuńczo – wychowawcze oraz edukacyjne.
 4. Stwarza warunki wspomagające rozwój oraz zdolności i zainteresowania dzieci.
 5. Czuwa w porozumieniu z kuchnią nad prawidłowym żywieniem dzieci.
 6. Współpracuje z rodzicami lub opiekunami prawnymi.
 7. Nadzoruje przestrzeganie ustalonego porządku dnia.
 8. Dba o wyposażenie apteczki pierwszej pomocy.
 9. Prowadzi dokumentację związaną z kontrolowaniem wzrostu dzieci. 
 10. Wykonywanie sprawozdań do instytucji nadzorującej Żłobek.
 11. Zgłaszanie ilości dzieci na kuchnię.
 12. Obowiązek przyjmowania i wydawania dzieci.
 13. Prowadzenie ewidencji obecności dzieci. 
 14. Przejmowanie obowiązków zgodnie z wprowadzonym systemem zastępstw. 
 15. Wykonywanie innych poleceń służbowych zleconych przez Dyrektora Żłobka lub osobę pełniącą zastępstwo.

Do zadań Pokojowej zatrudnionej w Żłobku należy:

 1. Utrzymywanie w czystości wszystkich pomieszczeń Żłobka.
 2. Dostarczanie posiłków na sale oraz pomoc przy ich wydawaniu.
 3. Sprzątanie po posiłkach.
 4. Dbałość o stan sprzętu, zabawek, śliniaczków.
 5. Zmywanie i wyparzanie naczyń.
 6. Zastępowanie opiekunki w przypadku jej nieobecności na sali.
 7. Dbałość o stan sanitarno – higieniczny pomieszczeń w tym dezynfekcję nocników.
 8. Dbałość o czystość oraz zmianę pościeli.
 9. Przygotowywanie rzeczy przeznaczonych do pralni.
 10. Dbanie o ład i porządek w pomieszczeniu gospodarczym.
 11. Przejmowanie obowiązków zgodnie z wprowadzonym systemem zastępstw. 
 12. Wykonywanie innych poleceń służbowych zleconych przez Dyrektora Żłobka lub osobę pełniącą zastępstwo.

Do zadań konserwatora zatrudnionego w Żłobku należy:

 1. Utrzymanie ładu i porządku wokół Żłobka.
 2. Odśnieżanie i posypywanie chodników w okresie zimowym.
 3. Wykonywanie innych poleceń służbowych zleconych przez Dyrektora Żłobka.
 4. Sprawowanie nadzoru nad powierzonym mieniem.
 5. Utrzymywanie w czystości pomieszczeń piwnicznych.
 6. Zgłoszenie przełożonemu awarii i usterek.
 7. Dokonywanie drobnych napraw.
 8. Rejestrowanie stanu liczników (woda, energia elektryczna, co)
 9. Zapobieganiu uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia Żłobka.
 10. Wykonywanie prac remontowo-budowlanych niewymagających specjalistycznego przygotowania i sprzętu.
 11. Wywieszanie flagi państwowej w dniach poprzedzających święta narodowe.
 12. Wykonywanie innych poleceń służbowych zleconych przez Dyrektora Żłobka lub osobę pełniącą zastępstwo.

§18

1. Pracownicy Żłobka mają obowiązek przestrzegać:

 1. Przestrzeganie zarządzeń wewnętrznych i regulaminów wydawanych przez Dyrektora Żłobka.
 2. Przestrzegania ustalonego porządku pracy.
 3. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 4. Przestrzegania ustalonego czasu pracy
 5. Przestrzegania tajemnicy służbowej.

2. Pracownicy Żłobka są zobowiązani do :

 1. wykonywania pracy starannie i sumiennie
 2. wykonywania poleceń służbowych
 3. podnoszenia poziomu wiedzy ogólnej i zawodowej oraz przestrzega przepisów dotyczących funkcjonowania Żłobka
 4. przestrzegania Kodeksu Etyki Pracowników Żłobka Miejskiego
Rozdział IV. Prawa rodziców i dzieci korzystających z opieki Żłobka.

§19

 1. Dziecko korzystające z opieki Żłobka ma prawo do korzystania ze świadczeń opiekuńczych, pielęgnacyjnych i edukacyjnych realizowanych na terenie placówki.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, korzystającego z opieki Żłobka mają prawo do :
  1. pełnej i rzetelnej informacji na temat realizacji miesięcznego planu zajęć w grupach
  2. pełnej i rzetelnej informacji na temat rozwoju psychofizycznego dziecka
  3. wnoszenia skarg i wniosków oraz zastrzeżeń w zakresie wykonywania zadań przez Żłobek
 3. Skargi i wnioski oraz zastrzeżenia, o których mowa w ust. 2 pkt 3 można składać w formie pisemnej bezpośrednio do Dyrektora Żłobka.
 4. Informację dotyczącą możliwości składania skarg i wniosków oraz zastrzeżeń w sprawach opisanych w §19 pkt 2, Dyrektor Żłobka zamieszcza na tablicy ogłoszeń lub przekazuje do wiadomości rodziców lub opiekunów prawnych dzieci, korzystających z usług Żłobka, w inny dostępny sposób.
 5. Dyrektor Żłobka organizuje spotkania z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka w celu wymiany informacji oraz form współpracy.
Rozdział V. Warunki współdziałania z innymi instytucjami.

§20

 1.  Żłobek współdziała w realizacji swoich zadań statutowych z :
  1. innymi żłobkami
  2. przedszkolami
  3. Ośrodkami Pomocy Społecznej
  4. organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dziecka i społeczności lokalnej.

§21

Traci moc dotychczasowy Regulamin Żłobka.
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania zarządzenia.

§22


Następujące załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

 1. Karta zapisu dziecka do Żłobka Miejskiego w Czeladzi.
 2. Upoważnienie do obioru dziecka
 3. Wyciąg z procedury wewnętrzej egzekwowania należności cywilnoprawnych Żłobka Miejskiego w Czeladzi wprowadzonej Zarządzeniem Dyrektora nr 3/2016.
 4. Arkusz Organizacyjny
 5. Zestawienie kart zapisu oraz dzieci uczęszczających lub oczekujacych na przyjęcie do Żłobka.
 6. Karta informacyjna przyjęcia dziecka do Żłobka.
 7. Oświadczenie o zapoznaniu się z Statutem Uchwałami oraz Regulaminami.
 8. Rejestr dzienny godzinowego pobytu dziecka w Żłobku.

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 8 ]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
załącznik nr 1.docx załącznik nr 1.docx 16-05-18 10:58 60.58KB pobierz plik: załącznik nr 1.docx
Załącznik nr 3do Regulaminu Organizacyjnego.docx Załącznik nr 3do Regulaminu Organizacyjnego.docx 16-05-18 10:59 13.06KB pobierz plik: Załącznik nr 3do Regulaminu Organizacyjnego.docx
Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego.docx Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego.docx 16-05-18 10:59 12.47KB pobierz plik: Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego.docx
Załącznik nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego.docx Załącznik nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego.docx 16-05-18 11:01 11.83KB pobierz plik: Załącznik nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego.docx
Załącznik nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego.docx Załącznik nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego.docx 16-05-18 11:01 12.08KB pobierz plik: Załącznik nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego.docx
Załącznik nr 7 do Regulaminu Organizacyjnego.docx Załącznik nr 7 do Regulaminu Organizacyjnego.docx 16-05-18 11:02 11.9KB pobierz plik: Załącznik nr 7 do Regulaminu Organizacyjnego.docx
Załącznik nr 8 do Regulaminu Organizacyjnego.docx Załącznik nr 8 do Regulaminu Organizacyjnego.docx 16-05-18 11:02 11.74KB pobierz plik: Załącznik nr 8 do Regulaminu Organizacyjnego.docx
Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego.docx Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego.docx 17-10-25 12:34 12.3KB pobierz plik: Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego.docx

Redakcja strony: Regulamin Organizacyjny Rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:ŻŁOBEK
 • Pierwsza publikacja:Pawłowska Alicja2017-08-23 13:54:47
 • Aktualizacja publikacji:Pawłowska Alicja2017-08-23 13:55:19
 • Wytworzenie publikacji:Pawłowska Alicja2017-08-23 13:54:47
 • Zatwierdzenie informacji:Pawłowska Alicja2017-08-23 13:54:47
Drukuj Liczba odwiedzin: 56
ul. Niepodległości 6, 41-250 Czeladź
NIP: 625-237-76-58
Tel. 32/265-05-25
FILIA Piaski:
ul. Krótka, 41-253 Czeladź
tel. 505-141-641

Dane adresowe

Żłobek Miejski w Czeladzi

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl